TJÄNSTER

Tjänster vi erbjuder

 

Fortbildning, handledning och kvalitetsutveckling.

 

Nedan följer några exempel på våra tjänster. Kontakta oss så anpassar vi insatserna efter era behov.

 

 

 

 

 

 

 

Handledning som kompetensutveckling

 

Svårt att få ihop teamet? Svårt att få tid till det hälspfrämjande och förebyggande arbetet? Svårt att få teamet att räcka till?

 

Vi handleder elevhälsoteam i syfte att stötta det hälsofrämjande, förebyggande och det åtgärdande arbetet.

 

Handledning är en lärandesituation där praktik och teori kopplas samman för utveckling och förändring.

 

Syftet med handledning kan exempelvis vara att:

 

 • Stärka gruppen som ett samarbetande team

Utveckla vägar till ett effektivt samarbete mellan elevhälsans professioner och övrig personal

 • Säkra kompetensen när det gäller styrdokument
 • Utveckla kunskapen om hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan kopplas till det pedagogiska arbetet
 • Fördjupa kunskaper om aktuell forskning
 • Fördjupa och säkra kompetensen kring kartläggning och utredning utifrån den samlade elevhälsans alla professioner

 

 

Tid: Vi kommer överens med er om lämplig tid och dag. Vi föreslår att handledningen omfattar minst 3 tillfällen. Hör gärna av er om ni har några frågor om handledningen.

 

 

 

Kvalitetsutveckare

 

Vi kan hjälpa till med kvalitetsarbetet.

Som kvalitetsutvecklare deltar jag i utvecklingsarbetet samt stöttar med att kvalitetssäkra processer, rutiner och att verksamheterna följer de lagbestämmelser som reglerar exempelvis skolan. En viktig del i arbetet är att systematiskt och kontinuerligt identifiera, planera, följa upp resultat och kvalitet samt följa upp och utveckla utbildningen i ett nära samarbete med berörda chefer och övriga medarbetare. Tillsammans med rektor och olika aktörer verkar jag som kvalitetsutvecklare för goda förutsättningar för fortsatt god utveckling mot en skola som möter elevers olika behov och förutsättningar. I arbetet ingår det också att handleda personal i kvalitets- och utvecklingsarbeten samt att ta fram och presentera förslag till utvecklingsområden. Med hjälp av medarbetarnas kunskaper om hur organisationens frågor kan tänkas lösas kan kvalitetsutvecklaren starta och driva kvalitesarbeten.

 

 

 

 

 

 

Bemanning

 

Det finns möjlighet att anlita ett team med specialpedagoger och psykolog som kan förstärka elevhälsan i arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer samt förstärka det åtgärdande arbetet.

 

 • Vi arbetar i team i syfte att:
 • Förstärka verksamhetens utvecklingsarbeten
 • Förstärka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Bidra med specialpedagogisk kompetens i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer
 • Utveckla rutiner inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet (extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram)

 

 

Handledning

 

Vi utför handledning både individuellt och i grupp. Enkelt kan man säga att handledning är en samtalsform som syftar till att ge personer stöd, inspiration och vägledning i sitt dagliga arbete. Arbetssätten kan se olika ut och tillämpas bland annat med hänsyn till gruppstorleken.

 

Grupphandledning är ett exempel på hur kollegor kan utvecklas tillsammans. Det är gruppens kompetenser och erfarenheter som används och som vidareutvecklar gruppdeltagarna.

 

Individuell handledning ges samtalen mer utrymme och tid till individuell bearbetning av frågorna.

 

Vi handleder elevhälsoteam, ledningsgrupper, lärare och övrig skolpersonal enskilt eller i grupp under kortare eller längre perioder.

Handledning kan ske både i grupp och individuellt. Handledningen äger rum med en viss kontinuitet. Syftet med handledningen kan exempelvis vara:

 

 • Stärka yrkesprofessionen
 • Arbetslagsutveckling
 • Metodutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Värdegrundsarbete
 • Stärka nyanställda och nyutexaminerade

Handledning på handledning- handledarna kan få handledning på sin handledningsgrupp.