TJÄNSTER

Tjänster vi erbjuder

 

Fortbildning, handledning och kvalitetsutveckling.

 

Nedan följer några exempel på våra tjänster. Kontakta oss så anpassar vi insatserna efter era behov.

 

 

Handledning som kompetensutveckling

för specialpedagoger

 

Vi erbjuder handledningsgrupper som riktas specifikt till specialpedagoger som yrkesgrupp i professions- och kompetensstärkande syfte.

 

Handledning är en lärandesituation där praktik och teori kopplas samman för utveckling och förändring.

 

Syftet med handledning kan exempelvis vara att:

 

 • Säkra den specialpedagogiska kompetensen
 • Utveckla vägar till effektivt samarbete mellan specialpedagog, elevhälsan och undervisande lärare
 • Stärka tilliten till den egna förmågan att utöva yrket
 • Fördjupa kunskaper om styrdokumentens skrivningar
 • Fördjupa kunskaper om aktuell forskning
 • Fördjupa och säkra kompetensen kring kartläggning och utredning

 

 

Plats: Sveavägen 98, Stockholm (T-bana Rådmansgatan) eller i berörd verksamhet.

 

Tid: Varje grupp träffas vid 5 tillfällen med start efter överenskommelse.

Hör gärna av er om ni har några frågor kring handledningen.

 

 

Handledning som kompetensutveckling

för elevhälsoteam

 

Svårt att få ihop teamet? Svårt att få tid till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Svårt att få teamet att räcka till för alla brandkårsutryckningar?

 

Vi handleder elevhälsoteam i syfte att stötta det hälsofrämjande, förebyggande och det åtgärdande arbetet.

 

Handledning är en lärandesituation där praktik och teori kopplas samman för utveckling och förändring.

 

Syftet med handledning kan exempelvis vara att:

 

 • Stärka gruppen som ett samarbetande team

Utveckla vägar till ett effektivt samarbete mellan elevhälsans professioner och övrig personal

 • Säkra kompetensen när det gäller styrdokument
 • Utveckla kunskapen om hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan kopplas till det pedagogiska arbetet
 • Fördjupa kunskaper om aktuell forskning
 • Fördjupa och säkra kompetensen kring kartläggning och utredning utifrån den samlade elevhälsans alla professioner

 

Plats: Vi handleder hos er på skolan men vi kan också erbjuda lokaler på Sveavägen 98 i Stockholm vid behov eller önskemål om annan plats.

 

Tid: Vi kommer överens med er om lämplig tid och dag. Vi föreslår att handledningen omfattar minst 3 tillfällen. Hör gärna av er om ni har några frågor om handledningen.

 

 

 

 

 

Fortbildning

 

Vi utformar fortbildningsdagar efter era behov för personalgrupper, ledningsgrupper och enskilda medarbetare.

Exempel på olika fortbildningsinsatser:

 • Utveckla samarbetsformer och kollegialt lärande mellan lärare, elevhälsan, förstelärare och övrig skolpersonal.

 

 • Stärka elevhälsans tvärprofessionella samarbete.

 

 • Fortbildningsinsatser för skolpersonal som inte har lärarlegitimation och som behöver stöd i hur undervisningen kan utvecklas och kvalitetssäkras. Innehållet kan handla om hur undervisningen praktiskt kan organiseras utifrån uppdraget.

 

 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete – hur kan vi förebygga skolsvårigheter? Hur kan värdegrundsarbetet genomsyras i den dagliga verksamheten? Hur kan vi systematiskt identifiera, planera, genomföra och utvärdera utvecklingsarbetet?

 

 • Workshops i handledning- hur kan specialpedagogens uppdrag som handledare utvecklas och bidra i verksamhetens förebyggande arbete? Vi arbetar med handledning som ett pedagogiskt verktyg för samtal.

Kvalitetsutveckare

 

Vi kan hjälpa till med kvalitetsarbetet.

Som kvalitetsutvecklare deltar jag i utvecklingsarbetet samt stöttar med att kvalitetssäkra processer, rutiner och att verksamheterna följer de lagbestämmelser som reglerar exempelvis skolan. En viktig del i arbetet är att systematiskt och kontinuerligt identifiera, planera, följa upp resultat och kvalitet samt följa upp och utveckla utbildningen i ett nära samarbete med berörda chefer och övriga medarbetare. Tillsammans med rektor och olika aktörer verkar jag som kvalitetsutvecklare för goda förutsättningar för fortsatt god utveckling mot en skola som möter elevers olika behov och förutsättningar. I arbetet ingår det också att handleda personal i kvalitets- och utvecklingsarbeten samt att ta fram och presentera förslag till utvecklingsområden. Med hjälp av medarbetarnas kunskaper om hur organisationens frågor kan tänkas lösas kan kvalitetsutvecklaren starta och driva kvalitesarbeten.

 

 

 

 

 

 

Bemanning

 

Det finns möjlighet att anlita ett team med specialpedagoger och psykolog som kan förstärka elevhälsan i arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer samt förstärka det åtgärdande arbetet.

 

 • Vi arbetar i team i syfte att:
 • Förstärka verksamhetens utvecklingsarbeten
 • Förstärka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Bidra med specialpedagogisk kompetens i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer
 • Utveckla rutiner inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet (extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram)

 

 

Handledning

 

Vi utför handledning både individuellt och i grupp. Enkelt kan man säga att handledning är en samtalsform som syftar till att ge personer stöd, inspiration och vägledning i sitt dagliga arbete. Arbetssätten kan se olika ut och tillämpas bland annat med hänsyn till gruppstorleken.

 

Grupphandledning är ett exempel på hur kollegor kan utvecklas tillsammans. Det är gruppens kompetenser och erfarenheter som används och som vidareutvecklar gruppdeltagarna.

 

Individuell handledning ges samtalen mer utrymme och tid till individuell bearbetning av frågorna.

 

Vi handleder elevhälsoteam, ledningsgrupper, lärare och övrig skolpersonal enskilt eller i grupp under kortare eller längre perioder.

Handledning kan ske både i grupp och individuellt. Handledningen äger rum med en viss kontinuitet. Syftet med handledningen kan exempelvis vara:

 

 • Stärka yrkesprofessionen
 • Arbetslagsutveckling
 • Metodutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Värdegrundsarbete
 • Stärka nyanställda och nyutexaminerade

Handledning på handledning- handledarna kan få handledning på sin handledningsgrupp.