OM OSS


Under många år har jag arbetat som specialpedagog och undervisat i svenska som andraspråk inom både grundskolan och gymnasiet. Som undervisande lärare på gymnasiet har jag även undervisat på barn- och fritidsprogrammet samtliga kurser. Som lärare har jag lärt mig att det finns många olika sätt att undervisa på. Explicit undervisning har visat sig fungera mycket bra för mina elever. Genom en strukturerad och målinriktad arbetsform får eleverna öva och träna på olika moment som vi (jag tillsammans med eleverna) kontinuerligt utvärderar för att ta reda på om vi behöver finna andra vägar för att uppnå lärande.

 

Under mina yrkesverksamma år som specialpedagog har jag haft möjlighet att tillsammans med lärarkollegor, ledning och huvudmän skapa kurser och fortbildningsdagar om tillgängliga lärmiljöer- som ett led i arbetet med att eleverna ska uppnå måluppfyllelse. Det tvärprofessionella samarbetet och det kollegiala lärandet har varit grunden i det långsiktiga arbetet med att utveckla en skola som möter alla elevers olika behov och förutsättningar.

 

Jag har lång erfarenhet av att leda kvalificerade samtal såväl individuellt som i grupp. I min handledarroll ligger fokus på att få gruppen delaktiga i processerna. För att utveckla mitt handledarskap har jag valt att gå en handledarutbildning i psykosocialt arbete på Ersta Sköndal högskola. Utbildningen har gett mig mycket kunskap om grupputveckling och arbetssätt som jag använder mig av tillsammans med mina handledargrupper.


Samarbetspartner

Utbildare, handledare och författare till böckerna Formativ bedömning i praktiken (2013), Återkoppling för utveckling (2015) och Att sätta betyg (2017). Fil mag i specialpedagogik.

Legitimerad psykolog med lång erfarenhet från skola, habilitering och BUP. Driver Elevhälsokonsulterna.


Utbildare och specialpedagog.


Maja Lindqvist

Utbildare, handledare och författare till boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger- en handbok (2017).

Legitimerad lärare, specialpedagog samt handledare.