TJÄNSTER

Tjänster vi erbjuder


Fortbildning, handledning och kvalitetsutveckling.


Nedan följer några exempel på våra tjänster. Kontakta oss så anpassar vi insatserna efter era behov.


Kompetensutvecklingsdagar:


Åtgärdande arbete- extra anpassningar & särskilt stöd

För att skolan ska kunna sätta in rätt stödinsatser ställs höga krav på att identifiera, analysera och bedöma elevens styrkor och svårigheter. Det ställer också krav på dokumentation och organisation för att möta styrdokumentens regleringar kring stödinsatser. Tillsammans utvecklar vi kartläggnings- och bedömningskompetensen så att vi kommer fram till åtgärder som möter elevens identifierade behov.


Innehåll: 

Styrdokumentens formuleringar, metoder för kartläggning och analys.


Syfte:

- Konkretisera uppdraget kring extra anpassningar, utredningar och särskilt stöd.


Målgrupp:

Lärare, elevhälsan och ledningsgrupp.


Förebyggande arbete

Skolans förebyggande arbete utgår från riskfaktorernas påverkan på elevernas lärande, hälsa och utveckling. I det förebyggande arbetet behöver verksamheten utgå från hur den aktuella situationen ser ut för att identifiera vilka arbetsinsatser som behöver utföras.


Innehåll:

Genom seminarium och workshop identifierar vi risker och skyddsfaktorer inom olika områden som kan påverka elevernas lärande på skol-, grupp- och individnivå. Med stöd av insamlat kartläggningsmaterial tränar vi på att utveckla arbetet med att förebygga att skolsvårigheter uppstår.


Syfte:

- Ökad samsyn och samverkan i arbetet med att forma en skola som möter elevers olika behov och förutsättningar.


- Bidra till pedagogiska samtal kring det förebyggande arbetet.


Målgrupp:

Elevhälsan, lärare och ledningsgrupp.

Kompetensutvecklingsdagar:


Kollegialt lärande genom handledning


Grupphandledning är en inlärningssituation där teori och yrkesutövning kopplas ihop för att utveckla professionalitet och säkerhet i yrkesrollen och är ett exempel på hur kollegor kan utvecklas tillsammans. Den handledde får hjälp med att bättre använda sig själv, sina egna kunskaper och erfarenheter i det praktiska arbetet.


Innehåll:

Genom varierande arbetsformer, seminarium och workshops tränar vi på samtalsmetoder samt fördjupar kompetensen i att leda kollegiala samtal. Självstudier och praktiskt arbete sker mellan tillfällena.


Syfte:

Utveckla handledarskapet.


Målgrupp:

Specialpedagoger, speciallärare, förstelärare, rektorer och förskoloechefer.Handledning som kompetensutveckling


Svårt att få ihop teamet? Svårt att få tid till det hälspfrämjande och förebyggande arbetet? Svårt att få teamet att räcka till?


Vi handleder elevhälsoteam i syfte att stötta det hälsofrämjande, förebyggande och det åtgärdande arbetet.


Handledning är en lärandesituation där praktik och teori kopplas samman för utveckling och förändring.


Syftet med handledning kan exempelvis vara att:


 • Stärka gruppen som ett samarbetande team

Utveckla vägar till ett effektivt samarbete mellan elevhälsans professioner och övrig personal

 • Säkra kompetensen när det gäller styrdokument
 • Utveckla kunskapen om hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kan kopplas till det pedagogiska arbetet
 • Fördjupa kunskaper om aktuell forskning
 • Fördjupa och säkra kompetensen kring kartläggning och utredning utifrån den samlade elevhälsans alla professionerTid: Vi kommer överens med er om lämplig tid och dag. Vi föreslår att handledningen omfattar minst 3 tillfällen. Hör gärna av er om ni har några frågor om handledningen. 
Kvalitetsutveckare


Vi kan hjälpa till med kvalitetsarbetet.

Som kvalitetsutvecklare deltar jag i utvecklingsarbetet samt stöttar med att kvalitetssäkra processer, rutiner och att verksamheterna följer de lagbestämmelser som reglerar exempelvis skolan. En viktig del i arbetet är att systematiskt och kontinuerligt identifiera, planera, följa upp resultat och kvalitet samt följa upp och utveckla utbildningen i ett nära samarbete med berörda chefer och övriga medarbetare. Tillsammans med rektor och olika aktörer verkar jag som kvalitetsutvecklare för goda förutsättningar för fortsatt god utveckling mot en skola som möter elevers olika behov och förutsättningar. I arbetet ingår det också att handleda personal i kvalitets- och utvecklingsarbeten samt att ta fram och presentera förslag till utvecklingsområden. Med hjälp av medarbetarnas kunskaper om hur organisationens frågor kan tänkas lösas kan kvalitetsutvecklaren starta och driva kvalitesarbeten.Bemanning


Det finns möjlighet att anlita ett team med specialpedagoger och psykolog som kan förstärka elevhälsan i arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer samt förstärka det åtgärdande arbetet.


 • Vi arbetar i team i syfte att:
 • Förstärka verksamhetens utvecklingsarbeten
 • Förstärka elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Bidra med specialpedagogisk kompetens i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer
 • Utveckla rutiner inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet (extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram)Handledning


Vi utför handledning både individuellt och i grupp. Enkelt kan man säga att handledning är en samtalsform som syftar till att ge personer stöd, inspiration och vägledning i sitt dagliga arbete. Arbetssätten kan se olika ut och tillämpas bland annat med hänsyn till gruppstorleken.


Grupphandledning är ett exempel på hur kollegor kan utvecklas tillsammans. Det är gruppens kompetenser och erfarenheter som används och som vidareutvecklar gruppdeltagarna.


Individuell handledning ges samtalen mer utrymme och tid till individuell bearbetning av frågorna.


Vi handleder elevhälsoteam, ledningsgrupper, lärare och övrig skolpersonal enskilt eller i grupp under kortare eller längre perioder.

Handledning kan ske både i grupp och individuellt. Handledningen äger rum med en viss kontinuitet. Syftet med handledningen kan exempelvis vara:


 • Stärka yrkesprofessionen
 • Arbetslagsutveckling
 • Metodutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Värdegrundsarbete
 • Stärka nyanställda och nyutexaminerade

 

Handledning på handledning- handledarna kan få handledning på sin handledningsgrupp.