SPECMAJA

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete är grunden för utveckling och angår alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmen och inom vuxenutbildning. Det innebär att samtliga systematiskt och kontinuerligt identifierar, analyserar, planerar och utför arbetsinsatserna för att därefter följa upp resultaten och måluppfyllelsen. Ett arbete som ställer höga krav på samarbete mellan ledning, lärare och elevhälsan.
Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Hälsofrämjande arbete är en del av skolans värdegrundsarbete. Verksamhetens hälsofrämjande arbete bör ske med fokus på långsiktiga lösningar som syftar till att stärka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.


Förebyggande arbete handlar om att minska konsekvenserna av uppmärksammade riskområden och kan riktas till alla elever men ändå ha ett specifikt fokusområde. Det förebyggande arbetet innebär att identifiera vad som kan orsaka skolsvårigheter och utarbeta sådant som stärker lärandet och hälsan. Verksamhetens hälsofrämjande och förebyggande arbete blir mer genomarbetat när all personal i samarbete med rektor byter riktning från ett alltför stort fokus på åtgärdande insatser mot ett övergripande förebyggande och hälsofrämjande arbete på skol- och gruppnivå.Elevhälsan

Inom elevhälsan ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans professioner bidrar med sina specifika perspektiv och erfarenheter om hur verksamheten kan utformas för att skapa skolmiljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. En viktig uppgift som bland annat åligger elevhälsan är att observera och definiera förhållanden hos eleverna och skolans olika miljöer för att delta i arbetet med att ta fram lärmiljöer som möter elevernas olika behov.

 

Handledning för yrkesverksamma


Jag erbjuder handledning inom privat och offentlig sektor. Jag är utbildad handledare i Psykosocialt arbete via Ersta Sköndal Högskola i Stockholm och jag är medlem i

Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete


Ett kollegialt lärande genom handledning kan göra det möjligt för verksamheter att dra nytta av yrkesutövarnas kunskaper för att hantera frågor i det praktiska arbetet.


Kontakta mig via mejl eller telefon.